Over SoAP Maastricht

SoAP Maastricht is het productieplatform voor de projecten van Johannes Bellinkx, Rita Hoofwijk, Nick Steur, TAAT en Benjamin Vandewalle.

Vanuit de inhoud van de projecten en altijd in relatie tot de artistieke praktijk van de maker tekenen we samen het parcours van de maker uit en leggen we die structuur rond het project die het meest geschikt is (op dat moment). Deze flexibele aanpak vormt de identiteit van SoAP, dat als doorgaand bewegend platform telkens opnieuw op zoek gaat naar de juiste randvoorwaarden om een creatieproces vorm te geven.

SoAP kiest met het werk van Johannes Bellinkx, Rita Hoofwijk, Nick Steur, TAAT en Benjamin Vandewalle resoluut en voornamelijk allereerst voor projecten die zich manifesteren in de publieke ruimte. Voor de SoAP-makers is die publieke ruimte meer dan alleen een marktplein, de straat of een bushokje. De publieke ruimte is de ruimte waar individuen samen komen, elkaar ontmoeten en door dialoog of conflict die ruimte mee vorm geven. Elke SoAP-maker bevraagt met zijn eigen artistieke taal, vanuit zijn eigen parcours de manier waarop we die ruimte vormgeven, hoe we in die ruimte met elkaar omgaan en opent mogelijkheden hoe we het perspectief op die ruimte zouden kunnen veranderen. De SoAP-makers putten uit verschillende artistieke disciplines om op een volstrekt eigenzinnige manier ons gedrag en ons denken over datgene wat zich in die publieke ruimte afspeelt – in kleine of in grote mate – te beïnvloeden. Hiervoor ontlenen de SoAP-makers elementen uit performance, theorie, theater en installatiekunst en construeren ze een eigen taal.

223m door SoAP-makers Johannes Bellinkx, Rita Hoofwijk, Nick Steur, Breg Horemans en Benjamin Vandewalle (foto  Katarina Jazbec )

223m door SoAP-makers Johannes Bellinkx, Rita Hoofwijk, Nick Steur, Breg Horemans en Benjamin Vandewalle (foto Katarina Jazbec)


Omwille van hun niet vanzelfsprekende karakter, schuren heel wat projecten van SoAP-makers aan tegen de conventies en regels van het hedendaagse kunstenveld. Als platform ziet SoAP hierin haar opdracht om samen met de maker te kijken welke structuur dit soort projecten nodig heeft en op welke manier we aan de noden op productioneel, financieel, artistiek en organisatorisch kunnen voldoen. Omwille van die reden kiest SoAP ook niet voor een vaste structuur maar vormt ze zich telkens op basis van het type project en het ritme van de maker.

Als platform wil het daarbij krachten en middelen inzetten om als nodig af te stappen van de mogelijk meer gangbare project-georiënteerde logica. De unieke combinatie van makers, met elk hun eigen achtergrond, kennis en ervaringen maakt dat hier veel kennis schuilgaat waar zowel de andere makers als SoAP zelf van kunnen leren. We willen die unieke concentratie van expertise koesteren en een ruimte bieden waar deze ook gedeeld kan worden. Door dit soort van uitwisselingen structureel in te bedden in de samenwerkingen met makers en andere partners, creëren we ruimte voor onderzoek, experiment en ontwikkeling, zonder daar per se een project als finaal product aan te verbinden.

SoAP Maastricht ontvangt van het Fonds Podiumkunsten een activiteitensubsidie voor de periode 2017-2020.

Het kernteam van SoAP onderschrijft de Governance Code Cultuur.